Regulamin serwisu Operatorzy.pl

 1. Właścicielem serwisu internetowego, który jest dostępny pod adresem http://www.operatorzy.pl (Serwis) jest firma AG Telecom (Właściciel Serwisu).
 2. Serwis został udostępniony osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownicy Serwisu), w celu umożliwienia im zapoznania się z tematyką związaną z usługami telekomunikacyjnymi, branżą telekomunikacyjną oraz firmami i organizacjami świadczącymi usługi telekomunikacyjne lub z nimi związanymi. W serwisie została również udostępniona funkcjonalność polegająca na dokonywaniu ocen i prezentowania zasobów w formie rankingów.
 3. Zamieszczone w Serwisie informacje, materiały, dane mają charakter informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość oraz aktualność zamieszczonych w Serwisie informacji, materiałów, danych i innych elementów.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez uprzedzenia.
 6. Mimo starań Właściciela Serwisu zmierzających do wyeliminowania tego typu przypadków, Serwis może zawierać wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy, Właściciel Serwisu  nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać na skutek ich działania. Korzystający z informacji, materiałów oraz danych zamieszczonych w Serwisie Użytkownik Serwisu, czyni to na własne ryzyko.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać rejestracji w Serwisie (założenie Konta). Założenie Konta w Serwisie, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Serwisu.
 8. Użytkownik Serwisu zakładający w Serwisie Konto (Partner Serwisu), otrzymuje możliwość dokonywania edycji części jego zasobów w postaci edycji tekstu i dołączania grafiki.
 9. Serwis udostępnia materiały, które zostały wprowadzone do zasobów Serwisu przez Właściciela Serwisu lub przez Partnerów Serwisu.
 10. Każdy Użytkownik Serwisu i Partner Serwisu może zaproponować dodanie informacji i danych do Serwisu na temat firmy z branży telekomunikacyjnej (lub innej branży prowadzonej przez Serwis), która to firma realizuje usługi dla innych osób i podmiotów związane z wybraną branżą. Pierwsza informacja i dane o firmie zostaną dodane do Serwisu po ich weryfikacji przez Właściciela Serwisu.
 11. O dodaniu pierwszych danych i informacji do Serwisu, decyduje Właściciel Serwisu. O fakcie dodania lub odrzucenia informacji i danych, Partner Serwisu zostanie powiadomiony wiadomością e-mail na adres, który podał podczas założenia Konta w Serwisie.
 12. Umieszczanie w Serwisie tekstów i grafiki jest dobrowolne i stanowi wolny wybór Partnera Serwisu. Niemnie umieszczane materiały podlegają weryfikacji przez Właściciela Serwisu, mogą być przez niego modyfikowane, zmieniane i cenzurowane w celu zapewnienia odpowiedniej jakości prezentowanych w Serwisie materiałów, mogą być też usuwane w części lub całości jeśli Właściciel Serwisu uzna, że ich zawartość jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, niniejszym Regulaminem lub obniżają wartość merytoryczną Serwisu.
 13. Partner Serwisu nie może umieszczać w Serwisie informacji będących ofertami cenowymi sprzedawanych przez niego lub podmioty z nim powiązane produktów i usług oraz innych materiałów bezpośrednio identyfikujących te produkty lub usługi, chyba, że reguluje to oddzielna umowa lub ustalenia pomiędzy Właścicielem Serwisu a danym Partnerem Serwisu.
 14. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo okresowej weryfikacji wprowadzanych do Serwisu danych i materiałów.
 15. Do Serwisu nie zostaną dodane dane, informacje i materiały zawierające treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety.
 16. Partner Serwisu umieszczając w Serwisie teksty, loga, logotypy, znaki firmowe, znaki graficzne lub graficzno-słowne oraz podobne elementy, będące jego prawną własnością, uprawnia Właściciela Serwisu do ich prezentowania w Serwisie zgodnie z przyjętą technologią i zasadami i tym samym nie wymaga od Właściciela Serwisu dodatkowych umów lub/i pozwoleń w tym zakresie.
 17. Serwis może zawierać informacje, które są prawnie zastrzeżoną wyłączną własnością Właściciela Serwisu oraz Partnerów Serwisu i podmiotów z nimi związanych. Własność taka zawiera, ale nie ogranicza się tylko do praw autorskich, znaków towarowych oraz informacji o technologiach Właściciela Serwisu i Partnerów Serwisu. Są one dostarczane w formie takich materiałów jak tekst, grafika i inne elementy, jak również linki/odsyłacze. Właściciel Serwisu i Partnerzy Serwisu zachowują wszelkie prawa do tego typu materiałów.
 18. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można zobaczyć lub przeczytać w Serwisie, są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione prawem autorskim. Drukowanie, kopiowanie, powielanie całości bądź części niniejszego Serwisu, albo jakichkolwiek zamieszczonych w nim materiałów, wykorzystanie znajdujących się w nim informacji, materiałów, danych na cele inne niż prywatne, jest dozwolone jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
 19. Partner Serwisu, publikuje materiały w Serwisie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach WWW Serwisu przez Partnerów Serwisu, jak również za poglądy i opinie wyrażone przez tych lub innych Partnerów Serwisu jak i Użytkowników Serwisu.
 20. Za naruszenie praw autorskich przez Partnera Serwisu, poprzez użycie do edycji materiałów w Serwisie stanowiących własność innej osoby lub organizacji, bądź naruszenie tej własności w jakikolwiek inny sposób, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Partner Serwisu.
 21. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Serwisu że Partner Serwisu, naruszył warunki Regulaminu Serwisu, konto takiego Partnera Serwisu wraz z całą wprowadzoną przez niego zawartością będzie usuwane z Serwisu bez powiadomienia Partnera Serwisu.
 22. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w materiałach umieszczanych przez Partnerów Serwisu, jednak po wcześniejszej konsultacji z tym Partnerem Serwisu.
 23. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu Serwisu, bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników Serwisu i Partnerów Serwisu.