Polityka Prywatności

Polityka Prywatności serwisu Operatorzy.pl

 

 1. Od kiedy obowiązuje Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dla serwisu www.operatorzy.pl obowiązuje od dnia 25.05.2018.

 

 1. Cel Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenie Operatorzy.pl oraz korzystających z usług, informacji i innych materiałów oferowanych za jego pośrednictwem.

 

Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).

 

 1. Terminologia która może być stosowana w niniejszej Polityce Prywatności

Osoba to możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna.

RODO to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Serwis to strona internetowa umieszczona pod adresem www.operatorzy.pl.

Użytkownik to Osoba korzystająca z zasobów Serwisu.

Administrator danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania Osobie fizyczne

Podmiot przetwarzający/Procesor to osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane Osoby fizycznej na zlecenie Administratora. Zasady przetwarzania są opisane w Umowie o Przetwarzaniu Danych Osobowych zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a Administratorem.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Plik cookie to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z Serwisem przez Użytkownika z tego komputera.

Log systemowy/log to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie.

Adres IP to indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

Protokół SSL to specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

 

 1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych i jaki jest kontakt do Administratora Danych osobowych

Serwis www.operatorzy.pl, jest prowadzony przez firmę AG Telecom Grzegorz Arciszewski, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-792, ul. Lanciego 7 lok. 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców EDG prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawa, pod numerem 102282, NIP: 1180359073, REGON: 015629551 (dalej „Administrator”), która jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

W celu kontaktu z Administratorem Danych Osobowych wyślij wiadomość e-mail na adres: listy@operatorzy.pl.

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, zakres danych i czas przechowywania

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną dla Twojego konta użytkownika w celu jego zakładania, obsługi technicznej i zarządzania, umożliwienia edycji informacji o firmie/organizacji i/lub dodawania i edycji wiadomości/newsów i pozostałych materiałów informacyjnych za pośrednictwem konta użytkownika w tym o opublikowaniu wiadomości/newsów na łamach serwisu Operatorzy.pl) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Zakres danych:
  • imię i nazwisko,
  • nazwa firmy i informacje o niej wraz z adresem,
  • telefon,
  • adres e-mail,
  • login,
  • hasło;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w przypadku zapytań o produkty, usługi lub inne rozwiązania prezentowane w Serwisie, które są realizowane na przykład poprzez formularze kontaktowe, adresy e-mail i/lub telefon; zapewnienia obsługi usług płatniczych dla sprzedawanych w serwisie produktów i usług; prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności serwisu, poprawy działania serwisu czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników serwisu; organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych; windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; prowadzenia analiz statystycznych; przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych; zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Zakres danych:
  • imię i nazwisko,
  • nazwa firmy,
  • telefon,
  • adres e-mail;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w przypadku zapisania się do newslettera, gdzie działaniem jest realizacja marketingu bezpośredniego realizowanego przez Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów i/lub usług – w ramach tego działania następuje przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, nowymi treściami dostępnymi w Serwisie oraz informacji handlowych w zakresie urządzeń, rozwiązań i/lub usług o tematyce związanej z treściami prezentowanymi przez Serwis. Zakres danych:
  • adres e-mail;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego. Zakres danych:
  • imię i nazwisko,
  • nazwa firmy,
  • telefon,
  • adres e-mail;

 

Wymagane podanie przez Użytkownika Serwisu danych osobowych jest niezbędne, aby móc zawrzeć i wykonać w następstwie umowę zawartą z Użytkownikiem, a tym samym świadczyć Mu usługę.

 

Jeśli z jakiejś przyczyny Użytkownik nie poda wymaganych danych osobowych, Administrator nie będzie mógł skutecznie zawrzeć z Nim umowy, a w konsekwencji Użytkownik nie będzie mógł korzystać z części Serwisu, która wymaga logowania lub komunikacji za pośrednictwem formularzy kontaktowych, adresów e-mail i/lub telefonu.

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać od Użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 

Po zalogowaniu się do Serwisu, Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu.

 

Dane Użytkownika są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Niego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

Usługa newsletter, o której jest mowa powyżej, jest uruchamiana za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie, a następnie po kliknięciu w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrypcji adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter z wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja rezygnacji znajduje się na dole wiadomości). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter.

 

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez Administratora przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

 

Dane są przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub wniesienia sprzeciwu.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraził. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika dopóki nie wycofa On zgody.

 

 1. Statystyki Google Analytics i Facebook

Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy plików cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Rejestracja, logowanie do Serwisu oraz komentowanie, są także możliwe przez konto Użytkownika na Facebooku. Decyzję o tej drodze (rejestracji, logowania, komentowania) podejmuje Użytkownik. Wystarczy, że Użytkownik wykorzysta pojawiające się przy rejestracji, logowaniu, komentowaniu okienko Facebooka. Aby skorzystać z tej możliwości, Użytkownik musi mieć konto na Facebooku. Uwierzytelnienie następuje na stronie Facebooka. Pojawia się tam również informacja, jakie dane są przekazywane przez Facebooka do Administratora – są to dane profilu publicznego Użytkownika.

 

Administrator nie ma żadnych uprawnień do konta Użytkownika na Facebooku, w szczególności do publikowania jakichkolwiek treści na nim. Informacje, o tym w jaki sposób Facebook wykorzystuje dane, można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/help/223184117694507?helpref=related oraz https://www.facebook.com/policy.php.

 

Gdy skasujesz konto na Facebooku, nie jesteśmy o tym przez Facebook informowani. Twoje dane przekazane przy rejestracji, logowaniu, komentowaniu z użyciem tego serwisu pozostają w naszych bazach.

 

 1. Udostępnianie danych osobowych i marketing

Odbiorcami (Procesorami) danych osobowych będą: podmiot zapewniający obsługę utrzymania Serwisu Operatorzy.pl oraz podmioty zapewniające obsługęinformatyczną i hostingową dla Serwisu Operatorzy.pl.

 

Dane osobowe Użytkowników Serwisu, oprócz sytuacji powyżej, nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

 

Administrator gromadzi logi Serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Osoby odwiedzające Serwis.

 

 1. Prawa Użytkownika

 

Zgodnie z RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO)
Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

 

Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres listy@operatorzy.pl. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO (prawidłowa identyfikacja Użytkownika). Żądanie można również złożyć drogą listowną - wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list polecony zawierający takie żądanie.

 

Zgodnie z przepisami prawa, Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie Osobę składającą żądanie.

 

Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podstawowe wdrożone zabezpieczenia informatyczne

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników.

 

Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 

Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji małych i dużych liter, cyfr i znaków specjalnych).

 

Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz pkt 8) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

 

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:

 • do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa lub zostały podpisane umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
 • Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z art. 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami;
 • w celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL);
 • ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, może wiązać się z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora należytej staranności.

 

 1. Pliki cookies i odnośniki do innych stron

 

Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

 

Serwis korzysta z plików cookies "sesyjnych" (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu). Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji danej przeglądarki internetowej.

 

Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

 

Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
 •  

 

Podmioty wymienione powyżej, są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

 

Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych Osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,

 

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.

 

Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.

 

Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.

 

Serwis został stworzony po to, aby pomagać osiągnąć sukces w skutecznej promocji firm. Zalecamy, aby nie korzystać bezwarunkowo z dokumentów, które udostępniamy. Zalecamy aby Użytkownik pamiętał, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Jego sytuacji, ewentualnie skonfrontował dany dokument z innymi podobnymi publikacjami lub skontaktował się z Administratorem serwisu. Serwis nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek treści zamieszczone na forum, w komentarzach lub w inny miejscach, gdzie mogą być publikowane przez innych Użytkowników, niemniej Administrator dokłada wszelkie możliwej staranności, aby treści publikowane w ten sposób były zgodne z ogólnie przyjętymi normami.

 

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.