Wirtualna Centrala - wszystkie oddziały firmy w jednym systemie
Cyfrowy Polsat

Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat za II kwartał 2017

24.08.2017
Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała bardzo dobre wyniki operacyjne wszystkich segmentów i rosnące wyniki finansowe za II kwartał br. Wśród najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy znalazły się: nabycie wyłącznych praw do Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA na lata 2018-2021 dla wszystkich kanałów dystrybucji treści oraz wypłata dywidendy w wysokości 205 mln zł. W wyniku konsekwentnej realizacji strategii w II kwartale wzrosły przychody Grupy – do 2,470 mld zł, wynik EBITDA – do 964 mln zł, a także wolne przepływy pieniężne – do poziomu 1,770 mld zł w okresie 12-miesięcznym.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za II kwartał 2017 r.

 • Regularny wzrost nasycenia bazy usługami zintegrowanymi:
 • już 24% klientów kontraktowych Grupy korzysta z oferty multiplay,
 • blisko 1,4 mln klientów usług zintegrowanych (wzrost o 18% rok do roku),
 • liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów wzrosła do ponad 4 mln,
 • niski wskaźnik churn na poziomie 8,6%.
 • Stabilna baza 5,8 mln klientów kontraktowych, spośród których każdy posiada średnio 2,31 usługi z portfolio Grupy. Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 1,4% rok do roku do 89,6 zł.
 • Silny przyrost liczby usług kontraktowych o 539 tys. w ujęciu rok do roku do ponad 13,4 mln:
 • W segmencie telefonii komórkowej liczba usług kontraktowych wzrosła rok do roku o 252 tys., do poziomu ponad 6,8 mln. Wzrost ten jest efektem korzystnego wpływu strategii multiplay oraz przejściowo zintensyfikowanej migracji klientów z segmentu prepaid.
 • Dzięki dobrej sprzedaży usług Multiroom i płatnych OTT (m.in. subskrypcje pakietów serwisu IPLA) liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła o 203 tys. do ponad 4,8 mln.
 • Baza usług Internetu mobilnego zwiększyła się rok do roku o 84 tys. do poziomu blisko 1,8 mln.
 • Baza usług prepaid, odzwierciedlająca rzeczywistą liczbę aktywnych użytkowników, pozostawała na stabilnym poziomie blisko 2,9 mln, a ARPU tego segmentu dynamicznie wzrosło, o 8,5% rok do roku, do 20,5 zł.
 • Kanały Grupy Polsat cieszyły się dużym zainteresowaniem w grupie komercyjnej i osiągnęły wyniki zgodne z długoterminową strategią Grupy – 24,9% udziału w oglądalności w II kwartale i 24,5% w pierwszym półroczu, na co złożyło się odpowiednio 12,6% i 12,7% kanału głównego oraz 12,3% i 11,8% kanałów tematycznych.
 • Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat w II kwartale br. wzrosły rok do roku o 0,5% (w tym czasie cały rynek spadł o 1,2%) do poziomu 307 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł do 27,6%. W pierwszym półroczu Grupa odnotowała wzrost przychodów o 1,1% rok do roku (w tym czasie cały rynek spadł o 0,5%) do poziomu 541 mln zł, a jej udział w rynku reklamy wzrósł do 26,7%.
 •  
 •  
 •  

Wynik osiągnięty przez Grupę Telewizji Polsat należy oceniać jako bardzo silny, biorąc pod uwagę wysoki punkt odniesienia – przed rokiem, w okresie czerwiec – lipiec, kanały Telewizji Polsat transmitowały rozgrywki UEFA EURO 2016, co korzystnie wpłynęło na poziom ubiegłorocznych przychodów.

 • Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wynosiła 3,5 mln zarówno w II kwartale, jak i pierwszym półroczu.
  • Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy:
  • przychody: 2,470 mld zł, wzrost o 1,1% w ujęciu rok do roku,
  • EBITDA: 964 mln zł, wzrost o 3,1% w ujęciu rok do roku,
  • marża EBITDA: 39%, wzrost o 0,7 p.p. w ujęciu rok do roku,
  • zysk netto: 282 mln zł, wzrost o 22% w ujęciu rok do roku,
  • wolne przepływy pieniężne po spłacie odsetek od kredytów i obligacji: 1,770 mld zł w okresie 12-miesięcznym, wzrost o 26% w ujęciu rok do roku,
  • kolejna przedterminowa spłata części zadłużenia – wykup zerokuponowych Obligacji Litenite oprocentowanych 10% w skali roku za łączną kwotę 945 mln zł,
  • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA obniżył się wyraźnie do poziomu 2,74x.

– Drugi kwartał to czas konsekwentnej realizacji strategii we wszystkich segmentach biznesowych, co przyniosło oczekiwany efekt w postaci bardzo dobrych wyników operacyjnych oraz wzrostu przychodów i EBITDA Grupy – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Jako grupa medialno-telekomunikacyjna, której głównym celem jest skuteczna dystrybucja treści multimedialnych wszystkimi dostępnymi kanałami, podjęliśmy decyzję o strategicznej inwestycji w wyłączne prawa do Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA na lata 2018-2021 na wszystkich polach eksploatacji. Przez 3 lata wszystkie ponad 1000 meczów będzie można zobaczyć wyłącznie na kanałach Polsatu i platformie Cyfrowy Polsat. To dla nas niezwykle ważne przedsięwzięcie, którego podejmujemy się z myślą o stałym podnoszeniu jakości naszej oferty i zwiększaniu zadowolenia klientów wszystkich naszych usług.

Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

Zgodnie z założeniami realizowanej strategii multiplay zwiększyliśmy w drugim kwartale nasycenie bazy usługami zintegrowanymi, odnotowaliśmy wzrost średniego przychodu od klienta kontraktowego i utrzymaliśmy niski wskaźnik rezygnacji z naszych usług – podsumowuje Tobias Solorz. – To kolejny kwartał, kiedy znacząco przyrosła liczba usług kontraktowych telefonii komórkowej, płatnej telewizji oraz Internetu mobilnego. Już blisko jedna czwarta naszych abonentów korzysta z usług zintegrowanych, a niski wskaźnik churn oraz wzrost średniego przychodu od klienta kontraktowego świadczą nie tylko o skuteczności naszych działań i atrakcyjności oferty, ale także o zadowoleniu klientów ze świadczonych przez nas usług.

 

 

II kwartał

 

2017

2016

Zmiana %

Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone) (1)

16.273.840

16.711.541

-2,6%

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym:

13.419.539

12.880.725

4,2%

Płatna telewizja, w tym:

4.835.534

4.632.246

4,4%

Multiroom

1.058.982

972.771

8,9%

Telefonia komórkowa

6.810.999

6.559.223

3,8%

Internet

1.773.006

1.689.256

5,0%

Liczba klientów kontraktowych

5.819.386

5.862.310

-0,7%

 

 

 

 

ARPU na klienta [PLN]

89,6

88,4

1,4%

Churn na klienta

8,6%

9,0%

-0,4 p.p.

Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta

2,31

2,20

5,0%

USŁUGI PRZEDPŁACONE (1)

 

 

 

Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: (1)

2.854.301

3.830.816

-25,5%

Płatna telewizja

57.183

73.544

-22,2%

Telefonia komórkowa

2.616.592

3.473.228

-24,7%

Internet

180.526

284.044

-36,4%

ARPU na RGU prepaid [PLN]

20,5

18,9

8,5%

 

Nota (1): Obniżenie liczby RGU usług przedpłaconych i w konsekwencji obniżenie całkowitej liczby RGU jest pochodną tzw. ustawy antyterrorystycznej obligującej operatorów telekomunikacyjnych do zaprzestania świadczenia usług dla kart SIM prepaid, które nie zostały zarejestrowane przez ich użytkowników. Czynnik ten dotyczy wszystkich operatorów telefonii mobilnej działających na polskim rynku.

Konsekwentnie realizując założone cele biznesowe oraz zwiększając nasycenie bazy usługami zintegrowanymi i średni przychód od klienta kontraktowego, osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych. Wzrosły przychody, EBITDA i marża EBITDA, a koszty podobnie jak w poprzednich kwartałach mieliśmy pod kontrolą – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.

 

Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za II kwartał 2017 r.

mln PLN

II kwartał 2017

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

2 140

+3%

Koszty operacyjne*

1 342

+1%

EBITDA

808

+7%

Marża EBITDA

37,8%

+1,4 p.p.

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

 

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

Analizując wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w II kwartale 2017 roku, należy brać pod uwagę wysoki punkt odniesienia, wynikający z faktu, iż przed rokiem, w okresie czerwiec - lipiec, kanały Grupy Telewizji Polsat transmitowały rozgrywki UEFA EURO 2016, co korzystnie wpłynęło na oglądalność, poziom przychodów reklamowych oraz poziom przychodów całkowitych i wynik EBITDA segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej.

Wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej zarówno w drugim kwartale, jak i pierwszym półroczu były zgodne z naszą długoterminową strategią. Łączna oglądalność Grupy Telewizji Polsat w komercyjnej grupie widzów 16-49 wyniosła w drugim kwartale 24,9%, na co złożyło się 12,6% udziału stacji Polsat i 12,3% udziału naszych kanałów tematycznych – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. – To kolejny kwartał, kiedy odnotowujemy lepszą od całego rynku reklamy TV dynamikę przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu – nasze przychody na stabilnym rynku po raz kolejny wzrosły.

 

 

II kwartał

 

2017

2016

Zmiana p.p./%

Udział w oglądalności1, w tym:

24,9%

25,3%

-0,4 p.p.

POLSAT (kanał główny)

12,6%

13,8%

-1,2 p.p.

Kanały tematyczne

12,3%

11,6%

0,7 p.p.

Przychody z reklamy i sponsoringu2

(mln PLN)

307

306

0,5%

Udział w rynku reklamy3

27,6%

27,1%

0,5 p.p.

 

 

 

 

Wydatki na reklamę telewizyjną na rynku4

(mln PLN)

1 115

1 129

-1,2%

1 NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba, uwzględniając oglądalność Live+2 (oglądalność z dnia emisji i z 2 kolejnych dni w ramach tzw. Time Shift Viewing)
2 Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Starcom (dawniej SMG Starlink)
3 Szacunki własne na podstawie danych Starcom
4 Starcom, dane wstępne, reklama spotowa i sponsoring

 

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za drugi kwartał br. są bardzo dobre, uwagę zwraca wysoka EBITDA i 40% marża EBITDA, które są zasługą bardzo dobrej oglądalności, zrównoważonej polityki programowej oraz dyscypliny w obszarze kosztów. Analizując te wyniki, należy pamiętać, że pozostawały one pod silnym wpływem tzw. „efektu wysokiej bazy”, wynikającego z sukcesu finansowego UEFA EURO 2016 transmitowanego na antenach Telewizji Polsat w czerwcu i lipcu zeszłego roku – mówi Katarzyna Ostap-Tomann Bardziej miarodajne jest zestawienie tych wyników z danymi za analogiczny kwartał 2015 roku, wówczas zaobserwujemy kilkunastoprocentowy wzrost zarówno przychodów, jak i EBITDA segmentu.

 

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za II kwartał 2017 r.

 

mln PLN

II kwartał 2017

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

389

-14%

Koszty operacyjne*

234

-13%

EBITDA

155

-14%

Marża EBITDA

40%

-0,1 p.p.

*Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

 

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

 

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za II kwartał 2017 r.

mln PLN

II kwartał 2017

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży

2 470

+1,1%

Koszty operacyjne*

1 516

+0,1%

EBITDA

964

+3,1%

Marża EBITDA

39%

+0,7 p.p.

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

 

To był kolejny bardzo dobry kwartał pod względem wyników finansowych całej Grupy, które są odzwierciedleniem konsekwentnie realizowanej strategii oraz skutecznej kontroli kosztów. Wzrosły zarówno przychody Grupy, jak i EBITDA oraz marża EBITDA. Uwagę po raz kolejny zwracają stabilne, wysokie wolne przepływy pieniężne, dzięki którym mogliśmy podejmować wszystkie niezbędne bieżące działania biznesowe i regularnie zmniejszać zadłużenie Grupy. Bardzo dobra kondycja finansowa pozwoliła na ponowne przyspieszenie spłaty naszego zadłużenia, a jednocześnie wypłatę dywidendy za 2016 rok w wysokości 205 mln zł, zgodnie z naszą polityką w tym zakresie podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann.

News Cyfrowy Polsat ze świąteczną galą KSW 41

Ruszyła sprzedaż dostępu do świątecznej gali KSW 41, która odbędzie się w katowickim spodku na dzień przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia. W sobotę, 23 grudnia br. w najważniejszych walkach wieczoru spotkają się Borys Mańkowski i Dricus Du Plessis w pojedynku o tytuł mistrza KSW wagi półśredniej oraz znani szerszej publiczności Popek Monster i Tomasz Oświeciński. Dla abonentów Cyfrowego Polsatu i IPLI gala jest dostępna w systemie „pay-per-view” (PPV) w cenie 40 zł. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat WynikiCyfrowego Polsatu po trzecim kwartale 2017 roku

Grupa Cyfrowy Polsat zamknęła III kwartał br. bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi w obydwu segmentach, co oznacza, że skutecznie radziła sobie zarówno na rynkach telekomunikacyjnym i płatnej telewizji, jak i nadawców TV. Grupa odnotowała solidne wyniki finansowe, mimo niekorzystnego wpływu regulacji „Roam Like at Home”, oraz wciąż generuje bardzo wysokie wolne przepływy pieniężne. Realizacja konsekwentnej polityki finansowej przyczyniła się do podwyższenia przez agencję Moody’s Investors Service perspektywy ratingu korporacyjnego dla Grupy do pozytywnej. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Jubileuszowa gala KSW 40 w Cyfrowym Polsacie

Ruszyła sprzedaż odbywającej się 22 października br. gali KSW 40. Abonenci Cyfrowego Polsatu oraz użytkownicy IPLI mogą zamawiać dostęp do wydarzenia, które już po raz drugi odbędzie się poza granicami Polski. W stolicy Irlandii – Dublinie swoje umiejętności pokażą m.in. Mariusz Pudzianowski, Mateusz Gamrot, Michał Materla, Maciej Jewtuszko oraz Dawid Zawada. Gala dostępna będzie w systemie „pay-per-view” (PPV) w cenie 40 zł. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Testuj LTE Plus w Cyfrowym Polskacie przez dwa miesiące za 9 zł

Od teraz nawet przez dwa miesiące każdy może sprawdzać, jak działa superszybki Internet LTE. Aż do 60 dni wydłużony zostaje okres, w którym można testować LTE Plus i LTE Plus Advanced w ofercie Plusa oraz Cyfrowego Polsatu. Promocja jest dostępna we wszystkich punktach sprzedaży i sklepach internetowych obu operatorów, a jedyny koszt testowania to opłata aktywacyjna w wysokości 9 zł. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Start US Open i powrót wielkoszlemowych emocji na specjalnych kanałach Tenis Premium 1 i Tenis Premium 2

Już dzisiaj rozpoczyna się US Open – czwarty i ostatni w tegorocznym kalendarzu turniej zaliczany do Wielkiego Szlema – najtrudniejszych i najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych. Dzięki specjalnie stworzonym kanałom premium, poświęconym w całości rozgrywkom tenisowym obejmującym turnieje Wielkiego Szlema, które powstały w rezultacie współpracy Grupy Polsat i Eurosportu, fani tenisa będą mogli śledzić rozgrywki US Open przez 24 godziny na dobę, na żywo, w jakości HD oraz bez reklam, a także oglądać powtórki najciekawszych i najbardziej emocjonujących meczów. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Wyjątkowe starcie dwóch królów sportów walki. Walka stulecia Mayweather vs McGregor w PPV. Wyłącznie w Cyfrowym Polsacie i IPLI

W Cyfrowym Polsacie i IPLI ruszyła sprzedaż dostępu do gali, na którą od dawna czekają wszyscy fani sportów walki. W nocy z 26 na 27 sierpnia br. czasu polskiego w hali T-Mobile Arena w Las Vegas dojdzie do spotkania dwóch gigantów: jednego z najlepszych pięściarzy ostatnich dekad – Floyda Mayweathera Juniora i zawodnika mieszanych sztuk walki – Conora McGregora. Gala dostępna będzie w systemie „pay-per-view” (PPV), w cenie 40 zł, wyłącznie dla abonentów Cyfrowego Polsatu oraz użytkowników IPLI. Galę skomentują i będą o niej opowiadać dziennikarze Polsatu Sport oraz zaproszeni eksperci. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Nowa oferta Cyfrowego Polsatu dla fanów sportu i kina - w cenie kanały Cinemax i Eleven Sports

W Cyfrowym Polsacie ruszyła nowa promocja dla wszystkich, którzy cenią najlepszy sport oraz dobre kino, a przy tym chcą płacić niewiele. Do oferty z pakietem Rodzinnym HD oraz dwoma kanałami filmowymi premium: Cinemax HD i Cinemax 2 HD dołączyły oferujące sport na światowym poziomie kanały z pakietu Eleven Sports HD: Eleven, Eleven Sports oraz Eleven Extra. Teraz to prawie 90 kanałów z najlepszą rozrywką aż do końca roku bez opłat. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Ruszyła nowa kampania programu smartDOM - "Bądź bystry i oszczędzaj"

Ruszyła nowa odsłona kampanii reklamowej programu smartDOM, w ramach której ambasadorzy programu – Joanna Brodzik i Paweł Wilczak – podróżują po Polsce kamperem, odwiedzają polskie rodziny i opowiadają o korzyściach z łączenia najróżniejszych usług i produktów z oferty Cyfrowego Polsatu i Plusa. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat W Cyfrowym Polsacie pakiet Eleven Sports HD bez dodatkowych opłat

Przez ponad tydzień, od 18 do 28 sierpnia br. abonenci Cyfrowego Polsatu nieposiadający w swojej ofercie pakietu Eleven Sports HD, otrzymają do niego bezpłatny dostęp w ramach otwartego okna. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Ruszyła nowa kampania reklamowa Domowego Internetu LTE oferowanego przez Cyfrowy Polsat

Ten szybki Internet jest dostępny wszędzie tam, gdzie inne rozwiązania nie zawsze się sprawdzają. Domowy Internet LTE to nie tylko usługa, ale przede wszystkim autorskie, nowoczesne i unikalne rozwiązanie wprowadzone przez Cyfrowy Polsat ponad 3 lata temu. To jedyny taki produkt na polskim rynku. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Cyfrowy Polsat po raz drugi partnerem Sceny Kulturalnej

Cyfrowy Polsat, operator największej polskiej platformy satelitarnej i dostawca nowoczesnych usług multimedialnych, oraz Polkomtel, operator sieci komórkowej Plus i lider technologii LTE, już po raz drugi wspierają najmocniejszy projekt kulturalny na polskim wybrzeżu, jakim jest Scena Kulturalna. W sześciu nadmorskich miastach Polski operatorzy zapewniają uczestnikom wydarzenia m.in. bezpłatną strefę Wi-Fi, strefę chilloutu oraz boiska do siatkówki. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Rusza 7. edycja konkursu fotograficznego National Geographic i Cyfrowego Polsatu

Do 4 września br. fani fotografii mogą wziąć udział w siódmej edycji Wyjątkowego Konkursu Fotograficznego kanału telewizyjnego National Geographic i Cyfrowego Polsatu, operatora największej polskiej platformy satelitarnej i dostawcy nowoczesnych usług multimedialnych. Uczestnicy zabawy mogą zgłaszać swoje prace w czterech kategoriach tematycznych, a na zwycięzców czekają nie tylko nietuzinkowe nagrody, ale także możliwość opublikowania swojego zdjęcia w prestiżowym kalendarzu na 2018 rok. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Happy Hours w Cyfrowym Polsacie – aż 100 GB za 49,99 zł

Na stronie www.cyfrowypolsat.pl ruszyła promocja, w której klienci mogą otrzymać aż 100 GB Internetu LTE Plus za jedyne 49,99 zł/mies. Promocja z super dużym pakietem internetowym dostępna jest tylko w sklepie internetowym Cyfrowego Polsatu do 13 lipca. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Startuje Wimbledon na Tenis Premium 1 i Tenis Premium 2

Wielkimi krokami zbliżamy się do kolejnego turnieju zaliczanego do Wielkiego Szlema. Już 3 lipca rozpocznie się 131. edycja Wimbledonu. Dzięki ofercie Tenis Premium fani tenisa będą mogli śledzić rozgrywki przez 24 godziny na dobę, na żywo, w jakości HD oraz bez reklam, a także oglądać powtórki najciekawszych i najbardziej emocjonujących meczów. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Nowe oprogramowanie dekoderów HD produkcji Cyfrowego Polsatu

Z myślą o abonentach korzystających z dekoderów HD produkcji Cyfrowego Polsatu operator zaprojektował nowe oprogramowanie. Nowoczesny wygląd menu, łatwy i intuicyjny dostęp do funkcji, w tym do serwisów online, oraz kontrastowe kolory to tylko część pozytywnych zmian, które sprawią, że korzystanie ze sprzętu stanie się jeszcze prostsze i przyjemniejsze. Bezpłatna, automatyczna aktualizacja przeprowadzana jest etapami w kolejnych partiach dekoderów. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Gala Polsat Boxing Night 7: Nowe rozdanie w Cyfrowym Polsacie i IPLI

Ruszyła sprzedaż odbywającej się 24 czerwca gali Polsat Boxing Night 7: Nowe rozdanie. W ostatnią sobotę czerwca, w gdańskiej Ergo Arenie, w walce wieczoru zmierzą się Tomasz Adamek z Solomonem Haumono. Swoje umiejętności w ringu pokażą również Krzysztof Głowacki oraz Mateusz Masternak. Gala dostępna będzie w systemie „pay-per-view” (PPV) dla abonentów Cyfrowego Polsatu oraz użytkowników IPLI w cenie 40 zł. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Wspólne wystąpienie PIKE, CP i nc+ do Sejmu w sprawie projektu ustawy abonamentowej

w Sejmie zostało dzisiaj złożone pismo podpisane przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, ITI Neovision S.A. (operator platformy nc+) oraz Cyfrowy Polsat S.A. Operatorzy występują w obronie praw swoich abonentów. Pismo zostało również przesłane szefom partii reprezentowanych w parlamencie. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Dodatkowe treści TV na Dzień Dziecka od Cyfrowego Polsatu

Z myślą o swoich najmłodszych widzach z okazji Dnia Dziecka Cyfrowy Polsat przygotował nietuzinkowy prezent. Trzy wyjątkowe kanały: Nickelodeon HD, Nickelodeon oraz Nick Jr., kilkadziesiąt dodatkowych treści VOD w serwisach Cyfrowy Polsat GO oraz IPLA, a także moc atrakcji podczas organizowanych z tej okazji specjalnych eventów. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Start kanałów Tenis Premium 1 i Tenis Premium 2

Już 28 maja rozpocznie się Roland Garros – prawdziwe święto fanów tenisa! To właśnie z myślą o nich powstała wyjątkowa oferta Tenis Premium z kanałami Tenis Premium 1 i Tenis Premium 2, dzięki którym przez 24 godziny na dobę, na żywo, w jakości HD i bez reklam widzowie będą mogli obejrzeć wszystkie 4 turnieje zaliczane do Wielkiego Szlema. czytaj więcej

Cyfrowy Polsat Kolejne Happy Hours i dwa razy więcej Internetu w Cyfrowym Polsacie

W sklepie internetowym Cyfrowego Polsatu ruszyła kolejna edycja promocji, w której klienci mogą otrzymać aż 100 GB Internetu LTE Plus za jedyne 49,99 zł. Promocja z dwa razy większym pakietem danych dostępna jest tylko na stronie www.cyfrowypolsat.pl i można z niej skorzystać do 5 czerwca br. czytaj więcej