Skróty klawiszowe Word

Jak poruszać się w programie Word pakietu Microsoft Office używając skrutów klawiaturowych

Skróty klawiszowe umożliwiają szybszą pracę w programie MS Word, ponieważ za pomocą klawiatury wykonujesz czynności, które gdyby były wykonywane myszą, wymagałyby na przykład kilkukrotnego kliknięcia w menu Wstążki lub menu kontekstowe programu lub przeklikiwania się w menu i szukania w nim odpowiednich opcji.

 

Przedstawione poniżej skróty klawiaturowe dla programu Word zostały umieszczone w kolejności alfabetycznej ze względu na kombinację klawiszy, którą należy zastosować w celu osiągnięcia pożądanego efektu. Przewiń w dół stronę, aby znaleźć odpowiednią kombinację, lub użyj skrótu klawiszowego Ctrl+F, aby wyszukać daną frazę na tej stronie, na przykład w opisach przedstawionych w tabeli skrótów klawiaturowych.

Podstawą do opracowania poniższej tabeli, była strona pomocy dla pakietu Office firmy Microsoft, niemniej materiał przedstawiony na tych stronach pomocy w tym zakresie, dotyczy amerykańskiego układu klawiatury, który częściowo różni się od polskiego układu klawiatury, dlatego przedstawione w tabeli skróty klawiszowe zostały zweryfikowane i przedstawione dla polskiego układu klawiatury (skróty klawiszowe przetestowane z programem MS Word 2016).

 

Jak korzystać ze skrótów klawiszowych?

  • jeśli wymagane jest jednoczesne naciśnięcie klawiszy, zostało to pokazane jako akcja z plusem (+): klawisz+klawisz+klawisz (na przykład wciskając jednocześnie kombinację Ctrl+Shift+W podkreślimy w zaznaczonym tekście same wyrazy - spacje nie zostaną podkreślone),
  • jeśli wymagane jest kolejne naciśniecie klawiszy, zostało to pokazane jako akcja z przecinkiem (,): klawisz+klawisz, klawisz (na przykład wciskając Alt+H, H,C w pierwszej kolejności trzeba wcisnąć razem klawisze Alt oraz H, puścić je i kolejno wcisnąć C, a później C (spowoduje to otwarcie Schowka pakietu Office.

     

     

 

Tabela skrótów klawiaturowych
Klawisze Czynność
Alt Włączenie skrótów umożliwiających poruszanie się po wstążce, wybieranie aktywnej karty wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu (Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawiszy strzałek)
Alt(lewy)+Shift Przełączanie między językami lub układami klawiatury
Alt, Strzałka w dół, Strzałka w górę, Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo Przechodzenie między elementami na wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo (po wcześniejszym wciśnięciu Alt)
Alt+5 Otwarcie nowego dokumentu
Alt+5 na klawiaturze numerycznej (klawisz Num Lock musi być wyłączony) Zaznaczanie całej tabeli
Alt+A (prawy klawisz Alt) Wstawienie litery ą
Alt+C Otwieranie karty Korespondencja aby zarządzać zadaniami korespondencji seryjnej lub pracować z kopertami i etykietami
Alt+C (prawy klawisz Alt) Wstawienie litery ć
Alt+Ctrl+ Znak minus na klawiaturze numerycznej Wstawianie: znak Pauza (—)
Alt+Ctrl+1 Stosowanie stylu Nagłówek1
Alt+Ctrl+2 Stosowanie stylu Nagłówek2
Alt+Ctrl+3 Stosowanie stylu Nagłówek3
Alt+Ctrl+A Wstawienie litery ą (przy zastosowaniu lewego klawisza Alt)
Alt+Ctrl+C Wstawianie: Znak zastrzeżenia praw autorskich (©)
Alt+Ctrl+D Wstawianie przypisu końcowego (na ostatniej stronie dokumentu)
Alt+Ctrl+E Wstawienie litery ę (przy zastosowaniu lewego klawicza Alt)
Alt+Ctrl+H Otworzenie okna Wstawianie hiperłącza
Alt+Ctrl+I Przełączanie do widoku Drukuj i podglądu wydruku
Alt+Ctrl+Kropka Wstawianie znaku specjalnego wielokropek (…)
Alt+Ctrl+L Wstawienie litery ł (przy zastosowaniu lewego klawicza Alt)
Alt+Ctrl+M Wstawianie komentarza
Alt+Ctrl+N Wstawienie litery ń (przy zastosowaniu lewego klawicza Alt)
Alt+Ctrl+O Wstawienie litery ó (przy zastosowaniu lewego klawicza Alt)
Alt+Ctrl+Page Down Przełąchodzenie w prawo pomiędzy kartami w otwartym oknie dialogowym
Alt+Ctrl+Page Up Przełąchodzenie w lewo pomiędzy kartami w otwartym oknie dialogowym
Alt+Ctrl+R Zastrzeżony znak towarowy
Alt+Ctrl+S Wstawienie litery ś (przy zastosowaniu lewego klawicza Alt)
Alt+Ctrl+Shift+K Otwieranie okna dialogowego Wklej specjalne
Alt+Ctrl+Shift+N Przełączanie do widoku roboczego
Alt+Ctrl+Shift+O Przełączanie do widoku konspektu
Alt+Ctrl+Shift+Page Down Rozszerzanie zaznaczenia od miejsca wstawienia kursora do końca okna (do końca widocznego na ekranie tekstu)
Alt+Ctrl+Shift+Page Down Rozszerzanie zaznaczenia od miejsca wstawienia kursora do początku okna (do początku widocznego na ekranie tekstu)
Alt+Ctrl+Shift+S Dzielenie okna dokumentu
Alt+Ctrl+Shift+S Podział okna na dwie sekcje (włączanie i wyłączanie podziału)
Alt+Ctrl+T Wstawianie: Znak towarowy (™)
Alt+Ctrl+U Wstawianie: Znak waluty Euro (€)
Alt+Ctrl+W Tworzenie listy wielopoziomowej (punkty numerowe, literowe itd.) w tekście
Alt+Ctrl+X Wstawienie litery ź (przy zastosowaniu lewego klawicza Alt)
Alt+Ctrl+Y Otwarcie okna okna Znajdowanie i zamienianie
Alt+Ctrl+Z Przełączanie między czterema miejscami, które były ostatnio edytowane
Alt+E (prawy klawisz Alt) Wstawienie litery ę
Alt+End Przenoszenie kursora do ostatniej komórki w wierszu danej tabeli
Alt+F1 Przechodzenie do następnego pola
Alt+F10 Wyświetlanie okienka zadań Zaznaczenie
Alt+F11 Wyświetlanie kodu programu w języku Microsoft Visual Basic
Alt+F3 Otwieranie okna dialogowego Tworzenie nowego bloku konstrukcyjnego, gdy jest zaznaczony tekst lub obiekt
Alt+F4 Kończenie działania programu Word
Alt+F5 Zmniejszanie rozmiaru okna programu
Alt+F6 Przechodzenie z otwartego okna dialogowego z powrotem do dokumentu (w przypadku okien dialogowych obsługujących to zachowanie)
Alt+F7 Znajdowanie następnego błędu pisowni lub błędu gramatycznego
Alt+F8 Uruchamianie makra
Alt+F9 Przełączanie między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a wyświetlaniem ich wyników (gdy kursor znajduje się w tekście Spisu treści
Alt+G Otwieranie karty Projektowanie aby użyć motywów, kolorów i efektów, takich jak obramowania stron
Alt+H Otwieranie karty Narzędzia główne aby użyć popularnych poleceń formatowania, stylów akapitów lub narzędzia Znajdowanie
Alt+H, H,C. Otwieranie Schowka pakietu Office (należy nacisnąć klawisze Alt+H w celu przejścia na kartę Narzędzia główne, a następnie nacisnąć klawisze H,C.)
Alt+Home Przenoszenie kursora do pierwszej komórki w wierszu w tabeli (kursor musi być umieszczony w tabeli)
Alt+K Otwieranie karty Układ aby pracować z marginesami strony, orientacją strony, wcięciami i odstępami
Alt+kod znaku (na klawiaturze numerycznej) Wstawianie znaku ANSI dla określonego dziesiętnego kodu znaku ANSI. Aby na przykład wstawić symbol euro, należy na klawiaturze numerycznej wpisać 0128, przytrzymując jednocześnie naciśnięty klawisz Alt
Alt+L (prawy klawisz Alt) Wstawienie litery ł
Alt+Ł Otwieranie karty Odwołania aby dodać spis treści, przypisy dolne lub tabelę cytatów
Alt+M Otwieranie historii wyszukiwania w we wstążce w okienku wyszukiwania Powiedz mi, co chcesz zrobić
Alt+N (prawy klawisz Alt) Wstawienie litery ń
Alt+O Otwieranie karty Widok aby wybrać widok lub tryb dokumentu, na przykład tryb czytania czy widok konspektu
Alt+O (prawy klawisz Alt) Wstawienie litery ó
Alt+P Otwieranie karty Plik
Alt+Page Down Przenoszenie kursora Do ostatniej komórki w kolumnie (kursor musi znajdować się jednej z komórek tabeli)
Alt+Page Up Przenoszenie kursora Do pierwszej komórki w kolumnie (kursor musi znajdować się jednej z komórek tabeli)
Alt+R Otwieranie karty Recenzja aby sprawdzić pisownię, ustawić języki sprawdzania lub śledzić i przeglądać zmiany w dokumencie
Alt+S (prawy klawisz Alt) Wstawienie litery ś
Alt+Shift+1 Pokazywanie wszystkich nagłówków o stylu Nagłówek 1 (musisz być w karcie Widok i mieć zaznaczone pole Konspekt i aktywną kartę Tworzenie konspektu)
Alt+Shift+A Rozwijanie lub zwijanie całego tekstu lub wszystkich nagłówków (musisz być w karcie Widok i mieć zaznaczone pole Konspekt i aktywną kartę Tworzenie konspektu)
Alt+Shift+D Wstawianie pola DATE
Alt+Shift+E Edytowanie dokumentu danych korespondencji seryjnej
Alt+Shift+F Wstawianie pola korespondencji seryjnej
Alt+Shift+F1 Przechodzenie do poprzedniego pola (przy założeniu, że w edytowanym dokumencie masz już wstawione pola funkcji - na przykład pola daty)
Alt+Shift+F2 Wybieranie polecenia Zapisz jako
Alt+Shift+I Otworzenie okna Oznaczenie cytatu
Alt+Shift+K Wyświetlanie podglądu korespondencji seryjnej
Alt+Shift+L Pokazywanie pierwszego wiersza tekstu podstawowego lub całego tekstu podstawowego (musisz być w karcie Widok i mieć zaznaczone pole Konspekt i aktywnej karcie Tworzenie konspektu)
Alt+Shift+O Otworzenie okna dialogowego "Oznaczanie wpisu spisu treści"
Alt+Shift+P Wstawianie pola PAGE
Alt+Shift+strzałka w dół Przenoszenie zaznaczonych akapitów w dół
Alt+Shift+strzałka w górę Przenoszenie zaznaczonych akapitów w górę
Alt+Shift+strzałka w lewo Przenoszenie akapitu na wyższy poziom
Alt+Shift+strzałka w prawo Przenoszenie akapitu na niższy poziom
Alt+Shift+T Wstawianie pola TIME
Alt+Shift+X Wyświetlenie okna dialogowego "Oznaczanie wpisu indeksu"
Alt+Shift+znak minus (-) Zwijanie tekstu pod nagłówkiem (musisz być w karcie Widok i mieć zaznaczone pole Konspekt i aktywnej karcie Tworzenie konspektu)
Alt+Shift+znak plus (+) Rozwijanie tekstu pod nagłówkiem (musisz być w karcie Widok i mieć zaznaczone pole Konspekt i aktywnej karcie Tworzenie konspektu)
Alt+V Otwieranie karty Wstawianie aby wstawiać tabele, obrazy i kształty, nagłówki lub pola tekstowe
Alt+X Wyświetlanie kodu znaku dla zaznaczonego znaku
Alt+X (prawy klawisz Alt) Wstawienie litery ź
Alt+Y Otwieranie karty Pomoc
Alt+Z (prawy klawisz Alt) Wstawienie litery ż
Alt+ZS Otwieranie okna dialogowego Udostępnij
Backspace Usuwanie jednego znaku z lewej strony
Ctrl+[ Zmniejszanie rozmiaru czcionki o 1 punkt (jeśli kursor jest wstawiony w dany wyraz zmniejszy czcionkę wyrazu, jeśli zaznaczony jest dany fragment tekstu, zmniejszony zostanie ten fragment tekstu)
Ctrl+] Zwiększanie rozmiaru czcionki o 1 punkt (jeśli kursor jest wstawiony w dany wyraz zwiększy czcionkę wyrazu, jeśli zaznaczony jest dany fragment tekstu, zwiększony zostanie ten fragment tekstu)
CTRL+0 (zero) Dodawanie lub usuwanie odstępów jednowierszowych przed akapitem
Ctrl+1 Ustawianie pojedynczych odstępów w akapicie w którym znajduje się kursor
Ctrl+2 Ustawianie podwójnych odstępów w akapicie w którym znajduje się kursor
Ctrl+5 Ustawianie odstępów 1,5 wiersza w akapicie w którym znajduje się kursor
Ctrl+A Zaznaczenie wszystkiego - całego dokumentu
Ctrl+Alt+5, a następnie wielokrotnie klawisz Tab Przechodzenie między kształtami przestawnymi, na przykład polami tekstowymi lub obrazami
Ctrl+Alt+F1 Wyświetlanie okna Informacje o systemie
Ctrl+Alt+F2 Wybieranie polecenia Otwórz - otworzenie okna katalogu w którym jest zapisany edytowany dokument
Ctrl+B Pogrubienie tekstu
Ctrl+Backspace Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony (jeśli kursor stoi pomiędzy wyrazami, jeśli kursor stoi w wyrazie, zostanie usunięta lewa część tego wyrazu)
Ctrl+C Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub zaznaczonej grafiki do Schowka pakietu Office
Ctrl+D Otwieranie okna dialogowego Czcionka w celu zmiany formatowania znaków
Ctrl+Delete Usuwanie jednego wyrazu z prawej strony (jeśli kursor stoi pomiędzy wyrazami, jeśli kursor stoi w wyrazie, zostanie usunięta prawa część tego wyrazu)
Ctrl+E Przełączanie wyrównania akapitu między wyrównaniem do środka i wyrównaniem do lewej
Ctrl+End Przechodzenie na koniec ostatniej strony dokumentu
Ctrl+Enter Podział strony (wstawienie podziału strony w miejscu w którym znajduje się kursor)
Ctrl+F Otwieranie okienka zadań Nawigacja (w celu przeszukiwania dokumentu)
Ctrl+F1 Rozwijanie lub zwijanie Wstążki
Ctrl+F10 Maksymalizowanie i zmniejszanie okna dokumentu
Ctrl+F11 Blokowanie pola (kursor musi być ustawiony w danym polu)
Ctrl+F12 Wybieranie polecenia Otwórz - otworzenie okna katalogu w którym jest zapisany edytowany dokument
Ctrl+F2 Wybieranie polecenia Podgląd wydruku
Ctrl+F3 Wycinanie do Kolekcji. (Kolekcja to funkcja, która umożliwia zbieranie tekstów z różnych lokalizacji i wklejanie ich w innym miejscu)
Ctrl+F4 Zamykanie okna dokumentu
Ctrl+F6 Przechodzenie do następnego okna dokumentu (jeśli jest otwartych kilka dokumnetów Word)
Ctrl+F9 Wstawianie pustego elementu Pole
Ctrl+G Otworzenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie i przejścia do strony, zakładki, przypisu dolnego, tabeli, komentarza, elementu graficznego lub innego miejsca
Ctrl+H Otworzenie okna Znajdowanie i zamienianie i przejścia do strony znajdowania i zamieniania tekstu, określonego formatowania lub elementów specjalnych
Ctrl+Home Przechodzenie na początek pierwszej strony dokumentu
Ctrl+I Formatowanie tekstu jako kursywy
Ctrl+J Przełączanie wyrównania akapitu między wyjustowaniem i wyrównaniem do lewej
Ctrl+L Wyrównywanie akapitu do lewej
Ctrl+Łącznik (znak minus) Wstawianie znaku niedrukowanego Łącznik opcjonalny (¬)
Ctrl+M Zwiększanie wcięcia akapitu z lewej
Ctrl+N Otwieranie nowego, pustego dokumentu
Ctrl+O Otwieranie dokumentu
Ctrl+P Drukowanie dokumentu
Ctrl+Page Down Przechodzenie na początek następnej strony
Ctrl+Page Up Przechodzenie na początek poprzedniej strony
Ctrl+Q Usuwanie formatowania akapitu
Ctrl+R Przełączanie wyrównania akapitu między wyrównaniem do prawej i wyrównaniem do lewej
Ctrl+S Zapisywanie dokumentu
Ctrl+Shift+* (znak gwiazdki na klawiaturze numerycznej nie działa) Wyświetlanie znaków niedrukowanych
Ctrl+Shift+< Zmniejszanie rozmiaru czcionki o jedną wartość (jeśli kursor jest wstawiony w dany wyraz zmniejszy czcionkę wyrazu, jeśli zaznaczony jest dany fragment tekstu, zmniejszony zostanie ten fragment tekstu)
Ctrl+Shift+> Zwiększanie rozmiaru czcionki o jedną wartość (jeśli kursor jest wstawiony w dany wyraz zwiększy czcionkę wyrazu, jeśli zaznaczony jest dany fragment tekstu, zwiększony zostanie ten fragment tekstu)
Ctrl+Shift+A Zamienianie wszystkich liter w wyrazie lub zaznaczonym fragmenie tekstu z małych na wielkie lub z wielkich na małe
Ctrl+Shift+C Kopiowanie formatowania z tekstu w danym akapicie (użycie narzędzia Malarz formatów)
Ctrl+Shift+D Podwójne podkreślanie tekstu w wyrazie w którym wstawiony jest kursor lub zaznaczonego tekstu
Ctrl+Shift+E Włączanie lub wyłączanie śledzenia zmian (funkcja w karcie Recenzja)
Ctrl+Shift+End Rozszerzanie zaznaczenia od miejsca w którym stoi kursor do końca dokumentu
Ctrl+Shift+Enter Podział kolumny
Ctrl+Shift+F Otwieranie okna dialogowego Czcionka w celu zmiany czcionki
Ctrl+Shift+F11 Odblokowywanie pola (kursor musi być ustawiony w danym polu)
Ctrl+Shift+F12 Wybieranie polecenia Drukuj i podglądu wydruku
Ctrl+Shift+F3 Wklejanie zawartości Kolekcji
Ctrl+Shift+F5 Otworzenie okna dialogowego Edytowanie zakładki
Ctrl+Shift+F6 Przechodzenie do poprzedniego okna dokumentu - poruszanie się pomiędzy otwartymi dokumentami
Ctrl+Shift+F8 Rozszerzanie zaznaczenia lub bloku - po wciśnięciu klawiszy Ctrl+Shift+F8, nacisnąć klawisze strzałek w celu rozszerzenia zaznaczenia w odpowiednią stronę; wyjście z funkcji poprzez wciśnięcie Esc.
Ctrl+Shift+F8, klawisze strzałek Zaznaczanie pionowego bloku tekstu (należy wcisnąć Ctrl+Shift+F8, a następnie należy użyć klawiszy strzałek - doł, góra, prawo, lewo; w celu anulowania trybu zaznaczania należy nacisnąć klawisz Esc)
Ctrl+Shift+F9 Odłączanie pola (zamiana na zwykły tekst)
Ctrl+Shift+G Otwieranie okna dialogowego Statystyka wyrazów
Ctrl+Shift+H Formatowanie tekstu jako ukrytego
Ctrl+Shift+Home Rozszerzanie zaznaczenia od miejsca w którym znajduje się kursor do początku dokumentu
Ctrl+Shift+K Formatowanie tekstu jako kapitalików
Ctrl+Shift+Łącznik (znak minus lub spacja) Tworzenie łącznika nierozdzielającego
Ctrl+Shift+M Usuwanie wcięcia akapitu z lewej
Ctrl+Shift+N Zmiana stylu akapitu na "normalny"
Ctrl+Shift+Q Formatowanie zaznaczenia przy użyciu czcionki Symbol
Ctrl+Shift+S Otwieranie okienka zadań Stosowanie stylów
Ctrl+Shift+Spacja Tworzenie spacji nierozdzielającej
Ctrl+Shift+strzałka w dół Rozszerzanie zaznaczenia do końca akapitu
Ctrl+Shift+strzałka w górę Rozszerzanie zaznaczenia do początku akapitu
Ctrl+Shift+strzałka w lewo Rozszerzanie zaznaczenia do początku wyrazu lub wiersza
Ctrl+Shift+strzałka w prawo Rozszerzanie zaznaczenia do końca wyrazu lub wiersza
Ctrl+Shift+T Zmniejszanie wysunięcia akapitu
Ctrl+Shift+V Wklejanie tylko formatowania tekstu (po wcześniejszym skopiowania formatowania tekstu przy użyciu Ctrl+Shift+C)
Ctrl+Shift+W Podkreślanie tylko wyrazów (spacje nie będą podkreślone)
Ctrl+Shift+znak plus Stosowanie indeksu górnego (odstęp automatyczny)
Ctrl+Spacja Usuwanie formatowania akapitu lub znaku
Ctrl+strzałka w dół Przesunięcie kursora o jeden akapit w dół - na początek akapitu
Ctrl+strzałka w górę Przesunięcie kursora o jeden akapit w górę - na początek akapitu
Ctrl+strzałka w lewo Przesunięcie kursora o jeden wyraz w lewo - na początek następnego wyrazu
Ctrl+strzałka w prawo Przesunięcie kursora o jeden wyraz w prawo - na początek wcześniejszego wyrazu
Ctrl+T Tworzenie wysunięcia
Ctrl+Tab Wstawianie znaku tabulacji w komórce tabeli
Ctrl+U Nadawanie literom podkreślenia
Ctrl+V Wklejanie tekstu lub obiektu , który został ostatnio dodany lub wklejony do Schowka pakietu Office (na przykła na skutek użycia kopiownia: Ctrl+C lub wycinania: Ctrl+Z)
Ctrl+W Zamykanie dokumentu
Ctrl+X Wycinanie zaznaczonego tekstu lub zaznaczonej grafiki do Schowka pakietu Office (w celu na przykład późniejszego jego wstawienie w inne miejsce dokumentu: Ctrl+V)
Ctrl+Y Ponowne wykonanie ostatniej akcji
Ctrl+Z Cofanie ostatniej akcji
Ctrl+znak minus Półpauza
Ctrl+znak równości Stosowanie indeksu dolnego (odstęp automatyczny) - dla wyrazu w którym znajduje się aktualnie kursor lub dla zaznaczonego tekstu.
DELETE Usuwanie jednego znaku z prawej strony
End Przechodzenie na koniec dokumentu
Enter Wstawianie Nowego akapitu w dokumencie lub komórce tabeli
Esc Anulowanie bieżącego działania
F1 Uzyskiwanie pomocy lub przechodzenie do witryny Microsoft Office.com
F10 Włączenie skrótów umożliwiających poruszanie się po wstążce, wybieranie aktywnej karty wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu (Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawiszy strzałek)
F11 Przechodzenie do następnego pola
F12 Wybieranie polecenia Zapisz jako
F2, Enter Przenoszenie zaznaczonego tekstu lub grafiki jednokrotnie w inne miejsce dokumentu (należy nacisnąć F2, a następnie należy przenieść kursor w inne miejsce dokumentu i nacisnąć klawisz Enter)
F4 Powtarzanie ostatniej akcji
F5 Wybieranie polecenia Przejdź do w oknie Znajdowanie i zamienianie (karta Narzędzia główne)
F6 Przechodzenie do następnego okienka lub ramki
F7 Wybieranie polecenia Pisownia (karta Recenzja)
F8 Włączanie trybu rozszerzania (na przykład jest zaznaczony fragment wyrazu, po kliknięciu F8 zaznaczenie rozszerza się do całego wyrazu, kolejne kliknięcie to całe zdanie, kolejne to akapit lub użyj strzałki w lewo lub w prawo - wyjście z tej funkcji przez Esc)
F9 Odświeżanie - na przykład aktualizowanie zaznaczonych pól, przykładowo po edycji tekstu w spisie treści w celu uaktualnienia numerów stron
Home Przechodzenie na początek wiersza
Klawisz kreski ułamkowej (/) na klawiaturze numerycznej Ukrywanie lub wyświetlanie formatowania znaków (musisz być w karcie Widok i mieć zaznaczone pole Konspekt i aktywną kartę Tworzenie konspektu)
Klawisze strzałek Przesuwanie kursora w edytowanym dokumencie: o jden znak w lewo lub prawo, o jeden wiersz w górę lub w doł
Kod znaku, Alt+X Wstawianie znaku Unicode dla określonego szesnastkowego kodu znaku Unicode. Aby na przykład wstawić symbol euro (€), należy wpisać 20AC, a następnie nacisnąć klawisz X, przytrzymując jednocześnie naciśnięty klawisz Alt
n (n to numer strony, do której chcesz przejść), Enter Przechodzenie na stronę n w trybie czytania (działa jeśli jesteś w karcie Widok i masz wciśniętą opcję Tryb czytania)
Page Down Przechodzenie o jeden ekran w dół (przewijanie)
Page Up Przechodzenie o jeden ekran w górę (przewijanie)
Shift+Alt+End Zaznaczanie całego lub części wiersza w tabeli od komórki w której znajduje się kursor do końca tabeli w prawo (zaznaczenie wiersza od lewej do prawej)
Shift+Alt+Home Zaznaczanie całego lub części wiersza w tabeli od komórki w której znajduje się kursor do końca tabeli w lewo (zaznaczenie wiersza od prawej do lewej)
Shift+Alt+Page Down Zaznaczanie całej lub części kolumny w tabeli od komórki w której znajduje się kursor do końca tabeli w dół (zaznaczenie wiersza od góry do dołu)
Shift+Alt+Page Up Zaznaczanie całej lub części kolumny w tabeli od komórki w której znajduje się kursor do początku tabeli w górę (zaznaczenie wiersza od dołu do góry)
Shift+End Rozszerzanie zaznaczenia do końca wiersza
Shift+Enter Podział wiersza
Shift+F1 Uruchamianie Pomocy kontekstowej lub wyświetlanie informacji o formatowaniu (należy wcisnąć Shift+F1, a następnie kliknąć tekst, którego formatowanie należy wyświetlić)
Shift+F10 Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu
Shift+F11 Przechodzenie do poprzedniego pola
Shift+F12 Wybieranie polecenia Zapisz jako
Shift+F2 Kopiowanie tekstu lub grafiki jednokrotnie do innego miejsca (należy zazanczyć dany element - na przykład tekst, wcisnąć Shift+F2, a następnie przenieść kursor w miejsce gdzie ma być skopiowany zaznaczony uprzednio element i nacisnąć klawisz Enter)
Shift+F3 Zmienianie wielkości liter (kolejne kliknięcia dla zaznaczonego fragmentu zmieniają tekst na: same małe litery; pierwsza litera każdego wyrazu duża, kolejne małe; wszystkie litery duże)
Shift+F4 Przejście na początek kolejnej strony dokumentu
Shift+F5 Poruszanie się pomiędzy ostatnimi czterema miejscami edycji dokumentu
Shift+F7 Wybieranie polecenia Tezaurus (karta Recenzja, grupa Sprawdzanie)
Shift+F8 Zmniejszanie wielkości zaznaczenia (kolejne klikniecia zminiejszają zaznaczenie na przykład: z całego akapitu do pierwszego w akapicie zdania, ze zdania do pierwszego w zdaniu słowa, ze słowa do litery)
Shift+F9 Przełączanie między wyświetlaniem kodu zaznaczonego pola a jego wynikiem
Shift+Home Rozszerzanie zaznaczenia do początku wiersza
Shift+klawisze strzałek Zaznaczenie tekstu poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Shift i jednocześnie naciskanie właściwych klawiszy strzałek w celu przenoszenia kursora w lewo, prawo, w górę lub dół
Shift+Page Down Rozszerzanie zaznaczenia o jeden ekran w dół
Shift+Page Up Rozszerzanie zaznaczenia o jeden ekran w górę
Shift+strzałka w dół Rozszerzanie zaznaczenia o jeden wiersz w dół
Shift+strzałka w górę Rozszerzanie zaznaczenia o jeden wiersz w górę
Shift+strzałka w lewo Rozszerzanie zaznaczenia o jeden znak w lewo
Shift+strzałka w prawo Rozszerzanie zaznaczenia o jeden znak w prawo
Shift+strzałki Rozszerzanie zaznaczenia na sąsiednie komórki w tabeli (naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, po czym kilkakrotnie naciśnij klawisz strzałki w kierunku rozszerzania zaznaczania)
Shift+Tab Zaznaczanie zawartości poprzedniej komórki
Spacja lub Enter Aktywowanie wybranego polecenia lub kontrolki na wstążce
Strzałka w dół Przeniesienie kursora o jeden wiersz w dół lub w tabeli o jedną komórkę w dół
Strzałka w górę Przeniesienie kursora o jeden wiersz w górę lub w tabeli o jedną komórkę w górę
Strzałka w lewo Przesunięcie kursora o jeden znak w lewo lub przeniesienie kursora w tabeli do kolejnej komórki po lewej stronie
Strzałka w prawo Przesunięcie kursora o jeden znak w prawo lub przeniesienie kursora w tabeli do kolejnej komórki po prawej stronie
Tab Zaznaczanie zawartości następnej komórki
Tab lub Shift+Tab Przenoszenie fokusu do kolejnych poleceń na wstążce odpowiednio do przodu lub do tyłu