Regulamin dla Firm - Operatorzy
» Zamiana mowy na tekst (Speech2Text)
Szukaj z
 
Przeszukaj serwis:  
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany
o nowościach w naszym serwisie dopisz swój adres
e-mail do bazy:
Dodaj firmę / Zaloguj
Zdalne zarządzanie

Czy można na odległość wyłączyć z prądu urządzenie i włączyć je ponownie, bez wysyłania ludzi na miejsce?

Zdalny restart urządzeń w serwerowniach i innych oddalonych miejscach. Zobacz więcej...

 

Oceń firmę
Regulamin serwisu dla Firm

Regulamin dla Firm

DEFINICJE

Operatorzy.pl - portal promocyjny dla firm, prowadzony przez firmę AG Telecom z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lanciego 7 lok. 56.

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

Prezentacja - płatna forma promocji Firmy

Wpis - nieodpłatna forma promocji Firmy

I. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Firmy w portalu Operatorzy.pl informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

2. a. Zarejestrowanie Firmy w portalu polega na utworzeniu konta za pomocą formularza znajdującego się pod adresem http://www.operatorzy.pl lub za pośrednictwem konsultanta portalu Operatorzy.pl. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z Operatorzy.pl na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku zmiany formy promocji z bezpłatnego Wpisu na Prezentację postanowienia Regulaminu i umowa pomiędzy Operatorzy.pl a Firmą zachowują moc bez konieczności ponownego potwierdzenia lub innej formy akceptacji Regulaminu.
b. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca firmę oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.

3. a. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
b. Aktualizacji danych dokonuje sama Firma po zalogowaniu się na konto lub za pośrednictwem konsultanta portalu Operatorzy.pl po wcześniejszym wysłaniu stosownej informacji na adres mail: .

4. a. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi Operatorzy.pl.
b. Postanowienie punktu powyższego nie uchybia prawom autorskim Firmy do wprowadzonych do bazy Operatorzy.pl danych.

5. a. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy. Firma zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w Operatorzy.pl na stronach partnerskich Operatorzy.pl. Publikacja informacji o Firmie na stronach partnerskich Operatorzy.pl nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów ze strony Firmy.
b. Firma oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią do Operatorzy.pl dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi Operatorzy.pl związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal Operatorzy.pl poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.

6. Firma wyraża niniejszym zgodę na edycję przez Operatorzy.pl materiałów i danych wprowadzonych przez nią do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania portalu.

7. Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. Operatorzy.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach portalu z każdą prezentacją lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.

8. Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach portalu Operatorzy.pl, w katalogach oraz serwisach branżowych oraz na stronach partnerskich Operatorzy.pl.

9. Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez Operatorzy.pl w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Operatorzy.pl.

10. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez AG Telecom, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

11. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na nagrywanie przez Operatorzy.pl wszelkich rozmów telefonicznych prowadzonych z konsultantem, w szczególności w celu zawarcia umowy oraz na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych zebranych w ten sposób, zarówno w celu realizacji umowy, jak i w celach marketingowych przez AG Telecom, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych zebrany w sposób opisany w pkt 11 oraz ich poprawiania.

II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. a. Firma rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.
b. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.
c. W sytuacji, gdy portal Operatorzy.pl uzyska informację o naruszeniu przez Firmę postanowień punktów powyższych, Operatorzy.pl upoważnione jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.

2. Zabrania się dodawania firmy do nieodpowiedniego działu portalu niezwiązanego z profilem jej działalności. Operatorzy.pl zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Firmy, do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji zamieszczonych w innych działach lub kategoriach, niż wynika to z ich treści lub profilu działalności firmy.

3. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Firmą i jej ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji z portalu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Firmy.

4. Zabrania się zamieszczania przez Firmę adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami Firmy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Operatorzy.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Firmy.

5. Zamieszczenie adresu www lub odnośnika dozwolone jest wyłącznie w polu "Strona www" w części „Kontakt” po zalogowaniu do panelu klienta, chyba, że ustalono inaczej z portalem Operatorzy.pl.

6. Operatorzy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji, komentarzy oraz opinii zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Operatorzy.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.

7. Operatorzy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy i spory, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Operatorzy.pl.

8. Operatorzy.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy także odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.

9. Operatorzy.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Firmy rozwiązują między sobą bez angażowania Operatorzy.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

10. Operatorzy.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych lub świadczących usługi hostingowe, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

11. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Operatorzy.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię AG Telecom. W przypadku takiego postępowania po stronie Firmy, Operatorzy.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Firmy z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

12. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. KOSZTY, OPCJE I SPOSOBY REJESTROWANIA FIRM W PORTALU

1. a. Dodanie Firmy do katalogu następuje poprzez wybranie formy promocji w postaci Wpisu lub Prezentacji.
b. Firma uprawniona jest do zmiany formy promocji, co może dokonać w następujący sposób:
- poprzez strony internetowe za pomocą mechanizmów dostępnych po zalogowaniu na uprzednio utworzone konto Firmy na portalu Operatorzy.pl.
- poprzez kontakt z portalem Operatorzy.pl z pomocą konsultanta, na skutek złożonego konsultantowi oświadczenia woli o zmianie formy promocji.

2. a. Szczegółowy opis funkcji i cen form promocji zamieszczony jest poniżej:

- Wpis obejmuje umieszczenie takich informacji, jak:
     - nazwa Firmy,
     - adres Firmy,
     - logo Firmy,
     - krótki opis działalności Firmy maksymalnie do 500 znaków wraz ze spacjami.
Cena formy promocji w postaci Wpisu, wynosi: 0,00 zł netto na rok.

- Prezentacja obejmuje umieszczenie takich informacji, jak:
     - nazwa Firmy,
     - adres Firmy,
     - logo Firmy,
     - kontakty telefoniczne do Firmy oraz dla obsługi klientów (numery stacjonarne, numery komórkowe, infolinie, faksy),
     - kontakty telefoniczne do oddziałów Firmy lub lokalizacji zależnych (numery stacjonarne, numery komórkowe, infolinie, faksy),
     - kontakt mailowy do Firmy w postaci aktywnego linku,
     - adres strony www w postaci aktywnego linku,
     - opis działalności Firmy maksymalnie do 5000 znaków wraz ze spacjami,
     - możliwość dodania zdjęć i grafik,
     - możliwość dodania dodatkowych zakładek opisujących lub promujących działalność Firmy.
Cena formy promocji w postaci Prezentacji, wynosi: 100,00 zł netto na rok.

b. Opis wybranej przez Firmę formy promocji i jej cena są integralną częścią niniejszego Regulaminu.
c. Operatorzy.pl dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych form promocji oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na łamach portalu.

3. Po zakończeniu rejestracji i zakończeniu procedury wyboru formy promocji, Firma zobowiązana jest do dokonania płatności określonej w cenniku dla danej formy promocji, za wyjątkiem wyboru bezpłatnego Wpisu. Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora Prezentacja lub Wpis nie będzie wyświetlana. Zmiany danych podstawowych Firmy podlegają każdorazowej weryfikacji.

4. Świadczenie usługi w postaci Prezentacji jest zamawiane na czas nieokreślony. Firma zobowiązuje się do terminowego uiszczania należności za korzystanie z Prezentacji. Płatności za korzystanie z Prezentacji będą dokonywane z góry w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pierwszego okresu rozliczeniowego oraz w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego. Firma ma prawo wyboru pomiędzy rocznym, półrocznym, kwartalnym i miesięcznym okresem rozliczeniowym o ile są one dostępne w ofercie danej formy promocji.

5. Okres obowiązywania płatnych form promocji biegnie od dnia złożenia przez Firmę oświadczenia woli składanego konsultantowi albo na skutek oświadczenia w postaci elektronicznej złożonego za pośrednictwem stron internetowych portalu Operatorzy.pl. o woli realizacji zamówienia złożonego w procedurze wyboru płatnej formy promocji i biegnie, do końca odpowiedniego okresu rozliczeniowego, podczas którego Firma złoży wypowiedzenie korzystania z usługi Prezentacji, zgodnie z zapisem pkt 8 części III Regulaminu.

6. Dodanie bezpłatnego Wpisu odbywa się na czas nieokreślony i nie rodzi obowiązku uiszczania opłat do momentu zmiany formy promocji na Prezentację, zgodnie z pkt 1 części III Regulaminu. Firma, zmieniając formę promocji na Prezentację, zobowiązuje się do zapłaty ceny podanej w ofercie Operatorzy.pl zgodnie z terminami opisanymi w punkcie 4 części III niniejszego Regulaminu.

7. Po zarejestrowaniu Prezentacji lub zmianie formy promocji na Prezentację, Firma otrzymuje w pełni funkcjonalną wybraną Prezentację.

8. Operatorzy.pl do końca pierwszego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w punkcie 4 części III niniejszego Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie Prezentacji w przypadku nie uiszczenia w terminie przez Firmę należności, o której mowa w punkcie 4 części III niniejszego Regulaminu, za pierwszy okres rozliczeniowy.
Ponadto Operatorzy.pl przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w zakresie Prezentacji w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Firmę należności za wybraną Prezentację zgodnie z pkt 4 części III Regulaminu. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone w formie elektronicznej przesłane na adres email Firmy wskazany w formularzu rejestracyjnym, faxem lub pocztą. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym Operatorzy.pl jest uprawniona w przypadku nie uiszczenia należności w terminie przekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia jej wymagalności określonej w pkt 4 części III Regulaminu do zawieszenia Prezentacji pozostawiając Firmie jedynie funkcjonalności Wpisu do momentu otrzymania płatności. Firma nie może w tym czasie zmienić formy promocji, ani korzystać z innych usług oferowanych przez Operatorzy.pl.
Czas zawieszenia funkcjonalności Prezentacji, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, traktowany jest jako wykonywanie usługi Prezentacji i powoduje wymagalność wynagrodzenia za wykonywania usługi Prezentacji do czasu rozwiązania umowy w zakresie Prezentacji. Firmie nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia o naprawienie szkody w stosunku do Operatorzy.pl w przypadku skorzystania przez Operatorzy.pl z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie.

9. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Firmę należności za wybraną Prezentację, gdy opóźnienie w zapłacie wynosi co najmniej 14 dni Operatorzy.pl uprawnione jest do wezwania Firmy w formie pisemnej do zapłaty zaległości. W przypadku wystosowania wezwania do zapłaty Firmę obciążają koszty administracyjne ("opłata administracyjna") związane z wystosowaniem wezwania każdorazowo w wysokości 10 zł (dziesięć złotych).
W przypadku braku zapłaty zaległości finansowych w terminie określonym w wezwaniu ostatecznym do zapłaty, Operatorzy.pl może przekazać sprawę odzyskania wierzytelności firmie windykacyjnej.
W wypadku powstania okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim, Firma wyraża zgodę na przekazanie danych Firmy oraz innych informacji niezbędnych do skutecznej egzekucji należności. Firma zostanie poinformowana osobnym pismem o fakcie przekazania zaległości finansowych oraz danych Firmy firmie windykacyjnej, które należy również traktować jako wezwanie do zapłaty podlegające opłacie administracyjnej.

10. Firmie przysługuje 7 dniowy okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie będzie skutkowało przywróceniem bezpłatnego Wpisu w miejsce dotychczasowej Prezentacji Firmy po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.
Brak rezygnacji na 7 dni kalendarzowych przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego, powoduje przedłużenie trwania umowy na kolejny okres rozliczeniowy i rodzi obowiązek uiszczenia odpowiedniej należności za następny okres rozliczeniowy, na który umowa została przedłużona.

11. Wypowiedzenie, o którym mowa w pkt 10 Regulaminu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres i dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia przez Operatorzy.pl przesłanego za pomocą poczty elektronicznej.
W przypadku nie otrzymania przez Firmę potwierdzenia dostarczenia wiadomości w terminie 2 dni od dnia wysłania wiadomości pocztą elektroniczną rezygnację należy złożyć za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na adres portalu Operatorzy.pl.

12. W przypadku zmiany wykupionej formy promocji na wyższy jej rodzaj w trakcie obowiązywania umowy, po stronie Firmy powstaje obowiązek dopłaty należnej Operatorzy.pl kwoty stanowiącej cenę nowo wybranej formy promocji pomniejszoną o kwotę niewykorzystaną przypadającą do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.
Z chwilą złożenia oświadczenia o zmianie formy promocji, w sposób, o którym mowa w punkcie 1 III części Regulaminu, rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy dla wybranej formy promocji. Zmiana formy promocji wyższego rodzaju na niższy w trakcie obowiązywania umowy nie jest możliwa.

13. Operatorzy.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen form promocji, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów testowych.

14. Ceny podane w cenniku dla poszczególnych form promocji, są cenami nie uwzględniającymi podatku VAT (ceny netto).

15. Firma upoważnia Operatorzy.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

16. Niezależnie od rodzaju posiadanej formy promocji, Firma może otrzymywać od internautów opinie świadczące np. o jakości oferowanych produktów czy usług.

17. Operatorzy.pl nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych.

IV. REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej () lub udostępnionego formularza kontaktowego.

2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Operatorzy.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną.

3. Operatorzy.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Firmy. Firma zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z Operatorzy.pl.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Firmą a portalem Operatorzy.pl zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd z uwagi na siedzibę AG Telecom.

2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu i udostępnienia Firmie w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

3. Niezależnie od niniejszego Regulaminu Operatorzy.pl może wprowadzać na postawie osobnych regulaminów promocje, akcje marketingowe itp. Wprowadzania osobnych regulaminów nie jest zmianą niniejszego Regulaminu, chyba że co innego wynika z regulaminów promocji.

4. Firma oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

© 2005-2017 Operatorzy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin dla Firm
Projektowanie stron www warszawa: www.zstudio.pl